Προσωπικά εργαλεία

Μετά το συνέδριο: συμπεράσματα, παρουσιάσεις, στιγμιότυπα

Συστάσεις Συνηγόρων του Παιδιού, Συνάντηση Αθήνας 13.11.2017 (κείμενο που υιοθετήθηκε)

 

Background report based on the findings of a questionnaire which ENOC members have been invited to complete before the meeting