Προσωπικά εργαλεία

Έκθεση του Συνηγόρου για τη ρατσιστική βία

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε το Σεπτέμβρη του 2013 ειδική έκθεση σχετικά με το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα. Η έκθεση περιλαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία στα σχολεία.

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται κάποια περιστατικά ρατσιστικής βίας (μέσα και έξω από τα σχολεία) που έχουν απασχολήσει τον Συνήγορο του Παιδιού και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζει το σχολείο το θέμα αυτό. Επίσης η Έκθεση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του Συνηγόρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας στο σχολείο. Στις προτάσεις έχουν ληφθεί υπόψη και αναδεικνύονται και οι απόψεις των παιδιών, όπως έχουν καταγραφεί στις συζητήσεις του Συνηγόρου με εφήβους στις επισκέψεις του σε σχολεία, σε ημέρες διαλόγου και άλλες συναντήσεις αλλά και από την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του. 

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Συνήγορος του Παιδιού, στις συναντήσεις του με μαθητές και εκπαιδευτικούς, τηλεφωνικά, μέσω mail και μέσω του φόρουμ της Κοινότητας Εφήβων Συμβούλων, έχει πληροφορηθεί για ολοένα και περισσότερα περιστατικά βίας μέσα και έξω από το σχολείο, ανάμεσα σε μέλη της σχολικής κοινότητας ή και με τρίτους.

Ο Συνήγορος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο το Υπουργείο Παιδείας να δυναμώσει το μήνυμα προς εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς ότι το σχολείο δεν κάνει αποδεκτή οποιαδήποτε μορφή ρατσιστικής ή ξενοφοβικής συμπεριφοράς από οποιονδήποτε και ότι οι θιγόμενοι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση του σχολείου τους, στις προϊστάμενες διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε εξειδικευμένους φορείς προάσπισης δικαιωμάτων.

Ο Συνήγορος μεταξύ άλλων προτείνει:
  • να ληφθούν μέτρα για την ουσιαστική πρόληψη και αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας στο σχολείο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν την προώθηση της δημοκρατίας και την εκπαίδευση των μαθητών στα δικαιώματα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αυξάνουν τη συνειδητοποίηση των μαθητών και την ανάπτυξη πρακτικών για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και τη συνύπαρξη
  • να καθιερωθούν διαδικασίες ακρόασης, συμφιλίωσης και εναλλακτικών κυρώσεων και να ενισχυθεί ο ρόλος των ίδιων των μαθητών στην επίλυση συγκρούσεων (δημιουργία ομάδων φιλίας ή διαμεσολάβησης)
  • να υπάρξει κατάλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών και πλαισίωσή τους από ειδικούς ψυχικής υγείας, επιμόρφωσή τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαρκής σύνδεσή τους με τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα και έμπρακτη στήριξή τους από το Υπουργείο ώστε να αναλαμβάνουν θετικές δράσεις
  • οι μαθητές να συμμετέχουν σε βιωματικές διαδικασίες εκπαίδευσης στα δικαιώματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην από κοινού θέσπιση κανόνων της κάθε τάξης και στη διαμόρφωση και τήρηση σχολικού κανονισμού 
  • να πραγματοποιούνται εξειδικευμένες σχολικές δραστηριότητες (προγράμματα αγωγής υγείας, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά) εστιασμένες στην καταπολέμηση της βίας και του ρατσισμού.

Ολόκληρη η Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου για τη ρατσιστική βία (κεφάλαιο για τα σχολεία σελ. 56 και συμπεράσματα / προτάσεις σελ. 76)

Περίληψη της Έκθεσης

Δελτίο Τύπου