Προσωπικά εργαλεία

Παρέμβαση για την αναδιοργάνωση του ιδρύματος "Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα"

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, ασχολήθηκε από το 2013 και εξής με σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ιδρύματος «Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Σε συνέχεια της έρευνάς του έστειλε κείμενο με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και τη διοίκηση του Κέντρου

Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών που είχε λάβει από ανήλικες που διέµεναν στη µονάδα, ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ειδικοί επιστήμονες πραγµατοποίησαν σειρά επισκέψεων και επικοινωνίες µε τα φιλοξενούµενα κορίτσια, µέλη της διοίκησης και του προσωπικού. Παρακολούθησαν παρεµβάσεις που έγιναν από διαφορετικές διοικήσεις, µε στόχο την πρόληψη και την αποτροπή εντάσεων και προβληματικών καταστάσεων. Συµµετείχαν επίσης σε συζητήσεις µε όλα τα µέρη σχετικά µε τον Εσωτερικό Κανονισµό, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων, την εφαρµογή κινήτρων και συνεπειών για τις φιλοξενούµενες, όπως και το πλαίσιο συνεργασίας και εποπτείας για το προσωπικό.

Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου, παράγοντες που συντηρούν τη χρόνια δυσλειτουργία της µονάδας αποτελούν το µέγεθος και η κτιριακή διαρρύθµιση του κτιρίου όπου στεγάζεται, η ανοµοιογένεια των φιλοξενουµένων και η σοβαρότητα των προβληµάτων τους, η µακρόχρονη παραµονή στη µονάδα κοριτσιών που ενηλικιώνονται, καθώς και προβλήµατα συνεργασίας του προσωπικού, που έχουν υπονοµεύσει την αποτελεσµατική διαχείριση των αναγκών και των συµπεριφορών των φιλοξενούµενων. Στις προτάσεις του Συνηγόρου για την άµεση βελτίωση της κατάστασης περιλαµβάνονται ο διορισµός επιστηµονικού διευθυντή, η ενίσχυση της στελέχωσης της κοινωνικής υπηρεσίας, η βελτίωση της συνεργασίας και η ενίσχυση της συνοχής του προσωπικού, η επανεξέταση προβλέψεων του εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας σε συνεργασία και µε τα φιλοξενούµενα παιδιά, η ανάπτυξη προγράµµατος εθελοντών, η προώθηση αναδοχών σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό, η λειτουργία περισσότερων οµάδων και δραστηριοτήτων. Επίσης, ο Συνήγορος επεσήµανε την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς και σταθερής στελέχωσης, µε στόχο την εξάλειψη του φαινοµένου της συνεχούς εναλλαγής προσώπων φροντίδας σε τέτοιες δοµές παιδικής προστασίας. Τέλος, ο Συνήγορος εξέφρασε την άποψη ότι είναι αναγκαίος ο συνολικός µετασχηµατισµός της Παιδόπολης, δεδοµένης της σοβαρότητας και χρονιότητας των προβληµάτων, και πρότεινε τη σύσταση τριών µικρότερων µονάδων, δύο κατάλληλα στελεχωµένων και οργανωµένων στεγών για την φιλοξενία και την ποιοτική υποστήριξη εφήβων, µε γνώµονα τις ηλικίες και τις ανάγκες τους, και µιας στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης για τις κοπέλες που ενηλικιώνονται και δεν είναι ακόµη έτοιµες για την αυτονόµησή τους. 

Σε πρόσφατη επιστολή της Προέδρου του ∆.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής (12/2017) επισηµαίνεται η σηµαντική συµβολή του Συνηγόρου στην υποστήριξη των φιλοξενουµένων και του προσωπικού της Παιδόπολης και αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενέκρινε κονδύλι σχετικών δράσεων για την επόµενη τριετία, µε στόχο την αποϊδρυµατοποίηση, ενώ το προσωπικό βρίσκεται πλέον σε εποπτεία από έµπειρο ψυχίατρο και η παρούσα κατάσταση του ιδρύµατος χαρακτηρίζεται οµαλή. 

Επιστολή του Συνηγόρου

Απαντητική επιστολή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής