Προσωπικά εργαλεία

Νέο Κανονισμό Μαθητικών Κοινοτήτων εισηγήθηκε ο Συνήγορος του Παιδιού στη Βουλή των Εφήβων

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, συμμετείχε στις εργασίες της φετινής ΙΘ’ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων (στις 5-7 Ιουλίου 2014), η οποία επικεντρώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τη συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή, και εισηγήθηκε με τη μορφή "σχεδίου νόμου" νέο Κανονισμό για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων.

Οι 300 έφηβοι βουλευτές επεξεργάστηκαν και ακολούθως ψήφισαν το σχέδιο νόµου στην Ολοµέλεια, στην οποία παρέστη ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ενώ ο Υπουργός Παιδείας απάντησε και σε επίκαιρες ερωτήσεις τους.

Το νέο σχέδιο «Κανονισµού Μαθητικών Κοινοτήτων» που εισηγήθηκε ο Συνήγορος σε επιτροπές της Βουλής των Εφήβων, είναι προϊόν πολύχρονης µελέτης και διαλόγου της Αρχής µε εκπαιδευτικούς και µαθητές και αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ισχύοντος που είχε θεσπιστεί µε υπουργική απόφαση το 1986 και πλέον παρατηρούνται προβλήµατα τόσο στο περιεχόµενό του όσο και στην εφαρµογή του.

Με το νέο κείµενο επιχειρείται ο εκσυγχρονισµός της ισχύουσας νοµοθεσίας, ρυθµίζονται ζητήµατα εκλογής και εκπροσώπησης όλων των τάξεων στα µαθητικά συµβούλια, αποσαφηνίζονται τα δικαιώµατα και οι ευθύνες των µαθητών αλλά και ο ρόλος των εκπαιδευτικών, καθώς προβλέπεται ο καθορισµός εκείνων που θα έχουν την ευθύνη υποστήριξης της τακτικής και εύρυθµης λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων.

Κατά την παρουσίαση του σχεδίουνόµου στις Επιτροπές της Βουλής των Εφήβων, ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού κ. Γιώργος Μόσχος τόνισε ότι «στη σηµερινή ιδιαίτερα κρίσιµη για τα παιδιά και τους εφήβους περίοδο, που πλήττονται από την ανασφάλεια και τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, είναι πολύ σηµαντικό το σχολείο να δίνει έµφαση στην επικοινωνία, στην ακρόαση των απόψεων των µαθητών και στην ενεργό συµµετοχή τους στις αποφάσεις που αφορούν τη σχολική ζωή». Στις επιτροπές, εκτός των ειδικών επιστηµόνων του Συνηγόρου, συµµετείχαν ως εµπειρογνώµονες διευθυντές σχολείων στα οποία έχουν υπάρξει θετικές εµπειρίες λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων. Αρκετές από τις προτάσεις των εφήβων βουλευτών στη συζήτηση που έλαβε χώρα στις επιτροπές έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο τελικό κείµενο το οποίο υπερψηφίστηκε από την Ολοµέλεια των εφήβων βουλευτών. 

Το κείµενο του Κανονισµού που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Εφήβων θα τεθεί από τον Συνήγορο του Παιδιού σε δηµόσια διαβούλευση και θα συζητηθεί µε εκπαιδευτικούς και µαθητές, µε στόχο στους επόµενους µήνες να διαµορφωθεί τελικά και να προωθηθεί στον Υπουργό Παιδείας. Παράλληλα θα προταθούν ενέργειες για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, την ενηµέρωση των µαθητών και την ανασυγκρότηση του θεσµού, ώστε να συµβάλει στην δηµοκρατικότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων. 

Αναλυτικότερη ενηµέρωση για τη Βουλή των Εφήβων: www.efivoi.gr

Η πρόταση «Κανονισµού Μαθητικών Κοινοτήτων», όπως προέκυψε από τη συζήτηση µε τους έφηβους βουλευτές. 

Δείτε παρακάτω το οπτικοακουστικό υλικό των συνεδριάσεων των τμημάτων / επιτροπών (με εισηγήσεις από στελέχη του Συνηγόρου) και της ολομέλειας της Βουλής των Εφήβων:

Α' Τμήμα

Β' Τμήμα

Γ' Τμήμα

Δ' Τμήμα

Ολομέλεια - Νομοθετικό Έργο

Ολομέλεια - Κοινοβουλευτικός Έλεγχος