Προσωπικά εργαλεία

Καθιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού

Έκκληση προς τις εθνικές κυβερνήσεις και τα Ευρωπαϊκά όργανα να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλιστεί το δικαίωµα των παιδιών στην ολοκληρωµένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, απευθύνει το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) µε ∆ηµόσια Θέση που υιοθετήθηκε στο Ελσίνκι στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του, στο οποίο συµµετείχε και ο Έλληνας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος.

Στο συνέδριο, που διεξήχθη στις 19-21 Σεπτεµβρίου 2017, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές αλλά και δυσκολίες που αντιµετωπίζονται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κατά την ανάπτυξη προγραµµάτων διαπαιδαγώγησης για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. Στη συνάντηση των εκπροσώπων 36 Ευρωπαϊκών ανεξάρτητων αρχών για τα δικαιώµατα του παιδιού, συµµετείχαν και 6 έφηβοι που παρουσίασαν τις απόψεις τους, την εµπειρία συµµετοχής στις 11 οµάδες εφήβων συµβούλων Συνηγόρων του Παιδιού που συγκροτήθηκαν στις χώρες τους και τη συνεργασία µεταξύ τους για την από κοινού εκπόνηση προτάσεων. Στην Ελληνική οµάδα εφήβων συµβούλων συµµετείχαν 14 µαθήτριες και µαθητές από γυµνάσια και λύκεια της Αττικής. 

ΕΝΟC 2017 Helsinki

Στη ∆ηµόσια Θέση των Συνηγόρων του Παιδιού μεταξύ άλλων τονίζεται ότι είναι απαραίτητο: 

• να καθιερωθούν υποχρεωτικά εθνικά προγράµµατα ολοκληρωµένης διαπαιδαγώγησης των παιδιών για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα, σε όλες τις τάξεις του σχολείου, προσαρµοσµένα στις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών 

• να επιµορφώνονται κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί 

• οι γονείς να ενηµερώνονται και να παίρνουν κατευθύνσεις από ειδικούς, προκειµένου να ακούν τα παιδιά τους και να τα διευκολύνουν να εκφράζουν τις απόψεις αλλά και τους φόβους τους 

• οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας να βρίσκονται κοντά στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά και να φροντίζουν για την κατάλληλη ενηµέρωση και υποστήριξή τους 

• να γίνονται εκστρατείες ενηµέρωσης για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών στα σχολεία και στα µέσα ενηµέρωσης 

• οι κυβερνήσεις να ενηµερώνουν της Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ σχετικά µε την πρόοδο των ενεργειών τους στα θέµατα αυτά. 

Παρίσι 1

Στις προτάσεις των εφήβων συµβούλων, µέρος των οποίων ενσωµατώθηκε στη ∆ηµόσια Θέση των Συνηγόρων του Παιδιού, και οι οποίες ετοιμάστηκαν σε συνάντηση των εφήβων στο Παρίσι τον Ιούνιο του 2017, µεταξύ άλλων τονίζεται ότι:

Παρίσι 2

- Οι µαθητές θα πρέπει να διδάσκονται πώς να αναγνωρίζουν τα σηµάδια όταν συνοµήλικοί τους αντιµετωπίζουν πιεστικές ή δύσκολες καταστάσεις, ώστε να µπορούν να ζητούν βοήθεια. 

Paris 3

- Χρειάζεται να προωθηθεί η σχολική διαµεσολάβηση και η εκπαίδευση συνοµηλίκων στα σχολεία, η αντιµετώπιση των διαφορετικών σχέσεων ως κανονικών, και να παύσει ο στιγματισμός και οι διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων. 

- Να υπάρχουν σύμβουλοι διαθέσιµοι για τους µαθητές και τις µαθήτριες σε όλα τα σχολεία, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συναφή εκπαίδευση και εµπειρία, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν κατάλληλα τις ανησυχίες των µαθητών, να τους βοηθούν να τις ξεπερνούν και να τους συµβουλεύουν.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο των προτάσεις των εφήβων συμβούλων των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού