Προσωπικά εργαλεία

Επιμόρφωση επαγγελματιών για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη

Ο Συνήγορος του Παιδιού συνεργάστηκε με τη μη κυβερνητική οργάνωση ΑΡΣΙΣ και περιφερειακές εισαγγελικές αρχές, συμμετέχοντας σε 5 σεμινάρια επιμόρφωσης επαγγελματιών σχετικά με την υλοποίηση του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης) στον χώρο της δικαιοσύνης. Τα σεμινάρια έγιναν στην Κομοτηνή, τη Δράμα, την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και τον Βόλο.

Στα σεμινάρια πήραν μέρος συνολικά περί τα 200 άτομα, επαγγελματίες που ασχολούνται με τα παιδιά  (εισαγγελείς, ανακριτές, δικαστές, επιμελήτριες ανηλίκων, κοινωνικοί λειτουργοί των ΟΤΑ, αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε κέντρα πρόληψης, κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας, κέντρα ψυχικής υγείας, συμβουλευτικά κέντρα και δομές φιλοξενίας). 

Επιδίωξη των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων, τα έξοδα των οποίων καλύφθηκαν από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Twelve), ήταν η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών για τις αρχές που καθιερώνονται στη Σύμβαση, οι οποίες αναλύονται και στις «Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη» που εγκρίθηκαν από την επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2010 και πλέον έχουν υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο πλαίσιο του σεμιναρίου επεσήμανε την ανάγκη της προσεκτικής ακρόασης των παιδιών θυμάτων, θυτών ή μαρτύρων, σε περιβάλλον και κλίμα κατάλληλο, με εχεμύθεια και σεβασμό στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική προσέγγιση και, όπου χρειάζεται, τη συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών, έτσι ώστε τα παιδιά να νοιώθουν ασφάλεια και σιγουριά να μιλούν για τις εμπειρίες τους και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Καθήκον των επαγγελματιών είναι να προστατεύουν τα παιδιά που χρειάζεται να καταθέσουν για δικαστικούς λόγους, από τραυματικές εμπειρίες και από την επανειλημμένη έκθεση σε διαφορετικούς λειτουργούς και περιβάλλοντα. Η τοπική δικτύωση και συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών ακρόασης και εξέτασης των παιδιών.

 Σχετικά κείμενα:  

- Κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη

- Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού για το άρθρο 12 της ΔΣΔΠ

- Σύνοψη σχετικής μελέτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη Φιλική Δικαιοσύνη προς τα παιδιά

Video του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετάφραση και μεταγλώττιση από τον Συνήγορο του Παιδιού)