Προσωπικά εργαλεία

Δεύτερη Συνάντηση με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Στην 2η συνάντηση του Συνηγόρου του Παιδιού με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που διεξήχθη την Πέμπτη 14.5.09, αποφασίστηκε να δρομολογηθούν ενέργειες για την δημιουργία Δικτύου ΜΚΟ για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ).

Στην συνάντηση, στην οποία πήραν μέρος 44 εκπρόσωποι από 34 ΜΚΟ, και ως παρατηρήτρια εκπρόσωπος της Γ.Γ. Νέας Γενιάς, έγινε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την λειτουργία του Δικτύου, το οποίο προτάθηκε μεταξύ άλλων:

 • να εκπονεί τις προβλεπόμενες εναλλακτικές εκθέσεις για την εφαρμογή της ΔΣΔΠ (αμέσως μετά την δημοσιοποίηση των εθνικών εκθέσεων).
 • να κάνει παρεμβάσεις προς την Πολιτεία (Κυβέρνηση και Βουλή) για την τήρηση των υποχρεώσεών της απέναντι στον ΟΗΕ, την πληρέστερη εφαρμογή της ΔΣΔΠ και για την λήψη των αναγκαίων νομοθετικών ή άλλων θεσμικών μέτρων.
 • να υποστηρίξει την εφαρμογή των προβλέψεων της υπάρχουσας εθνικής νομοθεσίας για τα παιδιά, όπως του ν.3500/06 για την ενδοοικογενειακή βία, του νόμου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, κ.α.
 • να προωθήσει την καλύτερη γνωριμία και την συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ που εργάζονται για τα παιδιά και με τα παιδιά
 • να διευκολύνει την ανταλλαγή και διάχυση ενημέρωσης μεταξύ των ΜΚΟ, μέσα από την λειτουργία ιστοχώρου ή blog
 • να διευκολύνει την ανάδειξη περιπτώσεων παραβιάσεων δικαιωμάτων ανηλίκων, ώστε να αναζητούνται λύσεις ή να προωθούνται θεσμικές αλλαγές, μέσα από την συνεργασία των μελών του Δικτύου
 • να αναλάβει ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των παιδιών και των πολιτών γενικότερα σε θέματα εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού
 • να υποστηρίξει την καθιέρωση προτύπων (standards) λειτουργίας ΜΚΟ που εξυπηρετούν ανηλίκους
 • να στηρίξει ενέργειες επιμόρφωσης – κατάρτισης στελεχών και εθελοντών των ΜΚΟ.

Επειδή βέβαια οι προσδοκίες για τις δραστηριότητες του Δικτύου είναι πολλές, τονίστηκε ότι είναι απαραίτητο να γίνει πρόβλεψη για δυνατότητες ανάπτυξης των δράσεών του σε ένα καταστατικό ή συμφωνητικό λειτουργίας του, αλλά και να αποφασιστεί η προτεραιοποίηση των δράσεών του, ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες.

 Το οργανωτικό σχήμα που προτάθηκε και κατ’ αρχήν έτυχε κοινής αποδοχής για την λειτουργία του Δικτύου περιλαμβάνει:

 • Γενική Συνέλευση με συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε ΜΚΟ που θα συμμετέχει στο Δίκτυο
 • Συντονιστικό Όργανο – Συντονιστική Επιτροπή (από 7-9 μέλη)
 • Ομάδες Εργασίες σε ειδικότερα θεματικά αντικείμενα (που θα μπορούν να λειτουργούν και μέσα από ηλεκτρονική επικοινωνία)

Τέλος, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να ετοιμάσει ένα προσχέδιο καταστατικού – συμφωνητικού λειτουργίας που θα τεθεί υπόψη και των υπολοίπων φορέων, με προοπτική το ερχόμενο φθινόπωρο να διεξαχθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου. Το κείμενο αυτό θα προσδιορίζει και τα κριτήρια συμμετοχής, όπως και τον ρόλο που ενδεχομένως μπορεί να έχουν φορείς με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, που όμως δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Μ.Κ.Ο. (όπως σωματεία επαγγελματιών, σύλλογοι γονέων, κέντρα πρόληψης κλπ). Θα συζητήσει επίσης τους τρόπους με τους οποίους θα συνδέονται με το Δίκτυο οργανώσεις της περιφέρειας, όπως και το ενδεχόμενο λειτουργίας παραρτήματος του Δικτύου στην Θεσσαλονίκη.

Οι εκπρόσωποι των φορέων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή* θα συναντηθούν στις 27.5.2009 (ώρα 3-5 μμ) στο γραφείο του Συνηγόρου του Παιδιού για να αποφασίσουν τελικά πόσοι θα συμμετέχουν σε αυτήν και με ποια διαδικασία θα εργασθούν. Ο Συνήγορος ωστόσο δεν θα εμπλακεί πλέον στις ερχόμενες διαδικασίες, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τις Μ.Κ.Ο.

* Εθνική Επιτροπή UNICEF, Διεθνής Αμνηστία, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Σχεδία (ΚΠΚΕ), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Γιατροί του Κόσμου, PRAKSIS, ΕΛΕΠΑΠ, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, Μητέρας Έργον, Πανελλήνιος Σύλλογος Μελών Μονογονεϊκών Οικογενειών, Home Start.