Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος για τη στελέχωση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να ληφθούν τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η συχνή εναλλαγή εργαζομένων στα ιδρύματα παιδικής προστασίας σε θέσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων και δεσμών με παιδιά και εφήβους, και να διασφαλιστεί η δυνατότητα παραμονής των επαγγελματιών αυτών σε βάθος χρόνου μετά από ειδική αξιολόγησή τους.

Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει επισκεφθεί σημαντικό αριθμό ιδρυμάτων παιδικής προστασίας σε όλη τη χώρα και έχει διαπιστώσει ότι πάγιες ανάγκες στελέχωσης των ιδρυμάτων αυτών καλύπτονται, μέσω ολιγόμηνων συμβάσεων, από επικουρικό προσωπικό που επιτελεί έργο κομβικής σημασίας (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και επιμελητές/επιμελήτριες). 

Σε επιστολή του στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τον αρμόδιο Υφυπουργό και τη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, επισημαίνει ότι η σταθερότητα του προσωπικού και η επαρκής στελέχωση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες για τη σωστή και αποτελεσματική φροντίδα των παιδιών, όπως τονίζεται μεταξύ άλλων και στη Σύσταση 2005 (5) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ωστόσο, στην απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας δεν γίνεται μνεία στο βασικό πρόβλημα που επισημαίνει η Αρχή, δηλαδή ότι η συνεχής εναλλαγή προσώπων λόγω των συμβάσεων μικρής διάρκειας έχει σοβαρότατες ψυχολογικές συνέπειες στα παιδιά που φιλοξενούνται στα ιδρύματα, ενώ ενημερώνεται η Αρχή ότι προγραμματίζεται να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης ιδρυμάτων παιδικής προστασίας που υπάγονται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών μέσω συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, συμβάσεων ορισμένου χρόνου, προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας καθώς και μέσω του θεσμού της κινητικότητας.