Προσωπικά εργαλεία

Εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης και ενίσχυση των σχολικών δραστηριοτήτων ζήτησε ο Συνήγορος του Παιδιού

Να ενισχυθεί η εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης και των σχολικών δραστηριοτήτων τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ζήτησε με επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ο Συνήγορος, με αφορμή την πρόσφατη υπουργική απόφαση με την οποία αφαιρέθηκαν οι ώρες της ευέλικτης ζώνης από το πρόγραμμα της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Από την καθημερινή επαφή του με τη σχολική κοινότητα από το 2003 έως σήμερα, ο Συνήγορος του Παιδιού έχει διαπιστώσει ότι η ευέλικτη ζώνη και οι σχολικές δραστηριότητες συνεισφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος, στην ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα στα παιδιά αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, στην καλλιέργεια της ομαδικότητας και στη δημιουργική εκτόνωση των εντάσεων. Παράλληλα, συμβάλλουν στην προώθηση της έκφρασης και της πρωτοβουλίας
των μαθητών, της συνεργατικής, διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης της μάθησης και στην προαγωγή του ρόλου του σχολείου ως χώρου κοινωνικοποίησης.

Ο Συνήγορος έχει επανειλημμένα προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας την εισαγωγή της ευέλικτης ζώνης και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αδιάλειπτη εφαρμογή και βέλτιστη αξιοποίησή της στην πρωτοβάθμια, καθώς και να ενισχυθούν οι σχολικές δραστηριότητες (προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά).

Στην επιστολή του προς το Υπουργείο ο Συνήγορος τονίζει ότι στη δύσκολη σημερινή συγκυρία είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί χρόνος επικοινωνίας και δημιουργικότητας όλων των μαθητών, σε συνδυασμό με τη διδασκαλία εικαστικών, μουσικής και θεατρικής αγωγής, ώστε να αντισταθμίζεται η πίεση του ωρολογίου προγράμματος, η ανελαστικότητα και ο  πολυκερματισμός του σχολείου και να εμπλουτίζεται η σχολική ζωή με συναίσθημα και φαντασία.

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε απάντησή του επεσήμανε ότι έχει προτείνει τη μεταφορά και διεύρυνση του περιεχομένου και των διδακτικών μεθόδων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων της ευέλικτης ζώνης σε ολόκληρο το πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε σχετικά: