Προσωπικά εργαλεία

Μεταγραφή αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης παιδιού ομόφυλου ζεύγους

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορά από δικηγόρο μητέρας παιδιού, το οποίο γεννήθηκε στο εξωτερικό, μέσα σε γάμο ομόφυλου ζεύγους, σχετικά με πρόβλημα που ανέκυψε κατά την μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησής του στην Ελλάδα.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι, μετά την εισαγωγή στην Ελλάδα του θεσμού του συμφώνου συμβίωσης που απευθύνεται και στα ομόφυλα ζευγάρια, η διοίκηση θα χρειαστεί να επανεξετάσει την άποψή της για την αντίθεση του γάμου ομόφυλων με την ημεδαπή δημόσια τάξη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οφείλει να μεταγράψει την αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη γέννησης, κατά το μέρος που αφορά τον Έλληνα γονέα, ώστε να κατοχυρωθεί ο οικογενειακός (βιολογικός και νομικός) δεσμός του παιδιού με τη μητέρα που το γέννησε, καθώς και η ελληνική ιθαγένεια του τέκνου, έστω με την καταχώρηση απλού επωνύμου (αυτού της Ελληνίδας μητέρας, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του και μη αναγνωρισμένου από πατέρα).

Σε συνέχεια της παρέμβασης του Συνηγόρου, το Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Με την υπ’αρ.201/2018 Γνωμοδότηση, το ΝΣΚ συντάσσεται με την πρόταση του Συνηγόρου για την μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης κατά το μέρος που αφορά τον Έλληνα γονέα, με καταχώρηση, ως επωνύμου του τέκνου, αυτού της (Ελληνίδας) μητέρας που το γέννησε.