Προσωπικά εργαλεία

Κατάσχεση μισθού υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για την είσπραξη της διατροφής των ανήλικων τέκνων

Ο Συνήγορος έλαβε αναφορές από ανήλικα τέκνα και νόμιμους εκπροσώπους τους, που δεν μπορούσαν να εισπράξουν τη διατροφή, που τους είχε επιδικαστεί, όταν επιχείρησαν να επιβάλουν κατάσχεση στον μισθό των υπόχρεων γονέων – υπαλλήλων του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ αρνούνταν να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνταν από αυτόν, ως τρίτο, στα χέρια του οποίου βρισκόταν ο μισθός, πριν την καταβολή στον τραπεζικό τους λογαριασμό, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθού των υπαλλήλων του, σε εφαρμογή του άρ.27 παρ.1 Ν.4144/2013.