Προσωπικά εργαλεία

Η ιδιότητα του δημότη δεν μπορεί να υπερτερεί της ιδιότητας του κατοίκου για την εγγραφή σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί πολλές αναφορές σχετικά με τον διαχωρισμό δημοτών και κατοίκων κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής παιδιών σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η ανεξάρτητη αρχή σε επιστολή της προς τον υπουργό Εσωτερικών, επισημαίνει ότι η νομοθεσία δεν διαφοροποιεί μεταξύ των δύο ιδιοτήτων και προσθέτει ότι η πρόταξη των δημοτών έναντι των κατοίκων που δεν διαθέτουν την ιδιότητα του δημότη, προσκρούει μεταξύ άλλων και στη συνταγματικώς επιβεβλημένη αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Διαβάστε την επιστολή του Συνηγόρου προς τον υπουργό Εσωτερικών.