Προσωπικά εργαλεία

Επείγουσα έκκληση προς την ΕΕ για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού δημοσιοποίησε επιστολή προς την ΕΕ, στην οποία εκφράζεται η βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα και προτείνεται να υπάρξει πρόσθετη πρόβλεψη για την άμεση μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Επείγουσα έκκληση προς την ΕΕ για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών

Φωτογραφία της Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑδραση

Με την ευκαιρία του συνεδρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Σόφια, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) δημοσιοποίησε επιστολή - επείγουσα έκκληση προς την ΕΕ, στην οποία επισημαίνεται ότι στην πρόσφατη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας δεν υπάρχει καμία άμεση αναφορά στα παιδιά που μετακινούνται στην Ευρώπη και την προστασία των δικαιωμάτων τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες έκτακτες συνθήκες στην Ελλάδα, τον αυξανόμενο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα και την ανεπάρκεια κατάλληλων και εξειδικευμένων δομών/ξενώνων για τη φιλοξενία τους, οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την άμεση μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων παιδιών, πέραν αυτής του γενικού πληθυσμού. Επίσης επαναλαμβάνουν την έκκληση για ένα ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Παιδιά που Μετακινούνται, και ζητούν από την ΕΕ να εκδώσει πιο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην μη κράτηση και μη αναγκαστική επιστροφή παιδιών, την οικογενειακή επανένωση, την εκτίμηση της ηλικίας, τη σωστή αξιολόγηση και πλήρη ενημέρωση κατά την πρώτη υποδοχή, την εξέταση των αιτημάτων παροχής διεθνούς προστασίας, την τοποθέτηση σε εξειδικευμένες δομές ή άλλες μορφές φροντίδας.   

Διαβάστε σχετικά: 

  • Δήλωση ENOC για τα παιδιά που μετακινούνται (Σεπτέμβριος 2015)
  • Ανοικτή Επιστολή ENOC για τις τραγωδίες στη Μεσόγειο (Απρίλιος 2015)