Προσωπικά εργαλεία

Συστάσεις της ΕΕΔΑ για την προστασία της παιδικής ηλικίας

Κείμενο συστάσεων με θέμα «Προστασία της παιδικής ηλικίας - Υγεία και Πρόνοια» υιοθέτησε ομόφωνα η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το κείμενο εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη/Συνήγορο του Παιδιού.

Δεδομένων των σοβαρότατων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού, η ΕΕΔΑ, συνεκτιμώντας την εμπειρία και πορίσματα του Συνηγόρου του Παιδιού, αλλά και την ποσοτική και ποιοτική διάσταση των διαπιστωμένων προβλημάτων, αποφάσισε να διατυπώσει Συστάσεις προς την Πολιτεία, με σκοπό την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων αυτών.

Στο κείμενο περιγράφεται η κατάσταση των υπηρεσιών και δομών υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα, αναδεικνύονται οι σημαντικότατες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα η κοινωνία σχετικά με τα δικαιώματα και την προστασία του παιδιού και διατυπώνονται συστάσεις για τη λήψη κατάλληλων και πρόσφορων μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων και ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί.

Συγκεκριμένα προτείνονται:

  • η διάρθρωση μιας εθνικής στρατηγικής για το παιδί
  • η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
  • η συνταγματική κατοχύρωση του εγγυημένου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης για τα παιδιά
  • η κύρωση και επικύρωση του τρίτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαώματα του Παιδιού
  • η οριζόντια δικτύωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
  • διαρθρωτικές αλλαγές και θεσμικά μέτρα στους τομείς υγείας και Πρόνοιας
  • δημιουργία μιας εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή του συνόλου των δικαιωμάτων του παιδιού.