Προσωπικά εργαλεία

Διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών κατά την οικογενειακή επανένωση και μετεγκατάσταση

Διαπιστώσεις και προτάσεις σχετικά με την οικογενειακή επανένωση και μετεγκατάσταση των παιδιών, συνοδευμένων και ασυνόδευτων, απηύθυνε ο Συνήγορος του Πολίτη με επιστολή του στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Με την πρωτοβουλία αυτή επιδιώκεται η επισήμανση των δυσκολιών και η ανάδειξη της ανάγκης για βελτιωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να ενισχυθούν οι νόμιμες και ασφαλείς οδοί εισόδου των παιδιών στα κράτη της ΕΕ και να μειωθούν οι κίνδυνοι που απειλούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Οι διαπιστώσεις βασίζονται σε υποθέσεις που έχει διερευνήσει κατά το τελευταίο διάστημα και σε στοιχεία από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται, το οποίο εντάσσεται στο μηχανισμό παρακολούθησης του Συνηγόρου για την κατάσταση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, και αποτελείται από τρεις διακυβερνητικούς οργανισμούς (UNICEF, UNHCR, IOM) και 15 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Ειδικότερα, η επιστολή επικεντρώνεται στα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίζονται κατά την πρόσβαση και τα στάδια υλοποίησης των διαδικασιών αυτών, τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστούν: 

  • η πλήρης πρόσβαση των παιδιών στο άσυλο, η οποία συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία εντοπισμού και προσδιορισμού των βέλτιστων συμφερόντων τους, και την περαιτέρω κατάλληλη υπαγωγή τους σε οικογενειακή επανένωση ή μετεγκατάσταση
  • η επαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση των παιδιών, ιδίως των ασυνόδευτων, σχετικά με τα δικαιώματα και την πορεία εξέτασης των υποθέσεών τους 
  • η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της παρατεταμένης διάρκειας στην τελική έκβαση των αιτημάτων, αλλά και στη  σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών
  • η άμεση έκδοση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων των παιδιών και η μετάβασή τους εκτός της χώρας στη βάση διαδικαστικών πρωτοκόλλων και εγγυήσεων.  

Τον Ιούνιο του 2017, στο πλαίσιο του «Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται», πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή των αρμοδίων θεσμικών φορέων. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των θεμάτων συνεχίστηκε κατά τους επόμενους μήνες με έμφαση στις μεταφορές στα κράτη υποδοχής και στην κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών. Τον Οκτώβριο 2017 στάλθηκε από τον Συνήγορο νέα επιστολή προς την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν ειδικότερα η πορεία των μεταφορών προς τη Γερμανία και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, συνοδευμένων και ασυνόδευτων, που αν και τα αιτήματά τους είχαν γίνει αποδεκτά, οι μεταφορές τους δεν είχαν ολοκληρωθεί παρά την παρέλευση του προβλεπόμενου από το νόμο εξαμήνου. Σε απαντητική επιστολή της Υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο του 2017, υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την έναρξη παροχής υπηρεσιών μεταφοράς καθώς και σχετικά με τη δέσμευση εκ μέρους της Γερμανίας να αποδέχεται τα παραπάνω πρόσωπα και μετά την παρέλευση  της εξάμηνης προθεσμίας.

Διαβάστε περισσότερα:

Δελτίο Τύπου

Επιστολή με θέμα "Διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ανηλίκων"  (Μάιος 2017)

Επιστολή με θέμα "Κάλυψη δαπανών μεταφοράς στο πλαίσιο τς διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ανηλίκων" (Οκτώβριος 2017)

Απάντηση Υπηρεσίας Ασύλου (Δεκέμβριος 2017)